תקנון בתי הקפה הטובים בתל אביב 2017

15 בפברואר 2017

כללי השתתפות בהצבעה לתחרות בתי הקפה הטובים ביותר בתל אביב

1. השתתפות בתחרות הינה בכפוף לעמידה בכל כללי התחרות שבתקנון זה.

2. הגדרות:
"טופס ההצבעה" – טופס ההצבעה ל"תחרות בתי הקפה הטובים בתל אביב 2017".
"משתתף" – גולש שנרשם לתחרות באופן תקין ומלא כנדרש בטופס ההרשמה המקוון, והשתתף בתחרות באופן חוקי ובהתאם לכל כללי התחרות המחייבים אותו.
"עורך התחרות" – מגזין "טיים אאוט" (ישראל) בע"מ, רח' קויפמן 6 תל-אביב.
"תקופת ההצבעה"- החל מיום חמישי ה- 16בפברואר 2017, ועד מוצאי שבת ה- 25 בפברואר בחצות.

3. כל גולש יכול להצביע בטופס התחרות עד פעם אחת.

4. על כל משתתף למלא את כל הפרטים הנדרשים כמפורט בדף התחרות.

5. מילוי פרטים חסרים ו/או לא נכונים, יפסול את הגולש מלהשתתף בפעילות.

6. החלטת עורכת התחרות בכל ענין הקשור לתקנון, תהא סופית ומכרעת, ולא ניתנת לערעור.

7. המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה, לרבות ביחס להחלטות כאמור.

8. במקרה שההצבעה הושגה בדרך של עבירה, זיוף, מרמה, מניפולציה או במעשה כלשהו שלא כדין ו/או שלא עפ"י הוראות התקנון ו/או לאחר הצגת מצגים לא נכונים ברישום לתחרות, תהיה עורכת התחרות רשאית לבטל את הצבעות המשתתף מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים לה במקרה כזה.

9. עורכת התחרות רשאית לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.

10. עורכת התחרות רשאית לבטל או להפסיק את קיום התחרות, בכל עת, מחמת תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש ו/או מחמת סיבות או גורמים שאינם תלויים בה, אשר לא יאפשרו את קיום התחרות בהתאם לאמור בתקנון זה. למשתתף לא תהא כל טענה בקשר לכך.

11. עורכת התחרות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש שבגינה תימנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בהצבעה.
12. תקנון התחרות מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה כמובן לנשים ולגברים באופן זהה.