תקנון חודש ההמבורגרים

18 ביולי 2018

תקנון פעילות "חודש ההמבורגרים – טיים אאוט מגזין (ישראל) בע"מ

תקנון זה הוא חוזה ומטרתו להסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות "חודש ההמבורגרים" (להלן: "ההמבורגרים"). התקנון ממצה את זכויות הצדדים וחובותיהם בקשר להשתתפות בפעילות ועצם ההשתתפות מהווה הסכמה מלאה לאמור בו.

"עורכת הפעילות" או "החברה": טיים אאוט מגזין (ישראל) בע"מ

עמוד האינטרנט של אתר טיים אאוט שבו מתבצעת הפעילות "אתר הפעילות"

כמפורט בסעיף 4 להלן

"הפרסים"

כמפורט להלן; קינוח מתנה, טופינג על ההמבורגר, תוספות לצד ההמבורגר, קוקטיילים, מנות המבורגר, מנות ראשונות, 1/3 בירה מהחבית, חולצה, גופיה, כוס יין, מאוורר שמתחבר לסארטפון, תיק גב, תיק עם שרוול שומר קור לפחית/בקבוק סה:כ 3,000 פרסים

"הפעילות"

החברה בשיתוף המבורגריות ומסעדות ברחבי תל אביב (הרשימה המלאה מפורסמת באתר ובמגזין טיים אאוט) יציעו לקהל הרחב "Burger Month Deal" הכוללת המבורגר, תוספת ומשקה קוקה־קולה במחיר מיוחד. בכל רכישה יקבל הלקוח קוד פעילות המאפשר לו להיכנס לאתר הפעילות, להירשם ולענות נכונה על השאלות המופיעות בעמוד, בכל יום 100 מהעונים נכונה יקבלו פרסים שאותם יוכלו לקבל או לממש במסעדה שבה רכשו את הארוחה.

"משתתף"

על המשתתף להיות מעל גיל 18 כתנאי חוקי להשתתפותו בפעילות ולתנאי תקנון זה על כל הוראותיו, ואשר הוא אזרח ישראל או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין ואשר עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה.

"קוד"

קוד ייחודי שיחולק עם רכישת "Burger Month Deal".

"תקופת הפעילות"

הפעילות תימשך החל מתאריך 19 ביולי 2018 ועד לתאריך 18 באוגוסט 2018 ועד בכלל;

עורכת הפעילות רשאית לשנות את תקופת הפעילות, להאריכה, לקצרה או לבטלה באופן מוחלט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה שתפורסם באתר הפעילות.

"התקנון"

תקנון זה של הפעילות.

  1. תנאים להשתתפות בפעילות.

1.1. כל משתתף בפעילות יקיים את מלוא הוראות תקנון הפעילות.

1.2. עורכת הפעילות רשאית, בכל שלב, לפסול כל משתתף בפעילות שהפר הוראה בתקנון הפעילות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תהיה לכל משתתף ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה בנוגע לכך, כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

  1. ההשתתפות בפעילות והזכייה בה.

2.1. מטרת הפעילות היא לענות נכונה על השאלות.

2.2. 100 העונים הראשונים נכונה בכל יום יזכו בפרסים במסעדות המשתתפות בפעילות.

2.3. לאחר כניסה לאתר הפעילות יתבקש המשתתף להזין קוד שברשותו. כל קוד ישמש לצורך השתתפות אחת בלבד בפעילות.

2.4. על המשתתף יהיה להזין את מספר החשבונית/קבלה שאיתה רכש את ה""Burger Month Deal ולשמור אותה כהוכחת קנייה בעת קבלת הפרס.

2.5. אם זכה, לא יוכל להשתמש שוב בקוד.

2.6. אם לאחר הזנת הקוד על ידי משתתף תתקבל הודעה כי הקוד אינו תקין, או בכל מקרה שבו אי אפשר יהיה לעשות שימוש בקוד (כגון במקרה שמופיע קוד שאינו קריא וכיו"ב), יוכל המשתתף לפנות לשירות הלקוחות של עורכת הפעילות, כמפורט בסעיף 6.1 לתקנון זה, ועורכת הפעילות תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשלוח לאותו משתתף קוד חלופי (להלן: "קוד חלופי"). אם משתתף שהזין קוד חלופי יזכה באחד הפרסים, במסגרת אישור זכייתו, כפי שיפורט להלן, הוא יידרש להציג את האסמכתה שתישלח לו בדבר הקוד החלופי, וכן את הקוד הפגום המקורי שבהתבסס עליו קיבל את הקוד החלופי.

קוד חלופי יינתן במידת הצורך על ידי מוקד המבצע, כפי שמופיע בסעיף 6.1.

2.7. המשתתפים יתבקשו להזין את פרטיהם האישיים (שם פרטי, שם משפחה, מס' טלפון וכתובת דוא"ל) כדי להשתתף בפעילות וכן לאשר את קריאת התקנון. מובהר כי משתתף אשר לא ישלים את שלב הזנת הפרטים האישיים ו/או לא יצהיר כי קרא את התקנון, לא יוכל להשתתף בפעילות.

2.7. המשתתפים אשר השלימו את הזנת כל הפרטים הדרושים ויענו נכונה על כל השאלות בזמן הקצר ביותר יוגדרו כזוכים בפעילות.

  1. מימוש הזכייה בפרס.

3.1. עורכת הפעילות אינה מתחייבת לפרסם את שמות הזוכים אך זכאית לעשות זאת בעמוד הפייסבוק שלה, באתר הפעילות או בכל מקום אחר.

3.2. הודעת הזכייה תתקבל באופן אוטומטי מיד עם סיום שליחת הטופס המלא כפי שפורט להלן. עם הודעת הזכייה, על הזוכה לגשת לסניף שבו רכש את ה""Burger Month Deal כדי לקבל הפרס שלו הוא זכאי.

3.3. הזוכים בפעילות יזכו בפרסים כפי שיפורט בסעיף 4.

3.4. זוכה יוכל לזכות פעם אחת בלבד בפרס. עורכת הפעילות תהיה רשאית לפסול זכייה נוספת של זוכה בפרס. לעניין הגדרתה של זכייה נוספת על ידי אותו משתתף, מובהר שעורכת הפעילות תהיה רשאית לראות את זכייתם של בני אותו תא משפחתי (אחים, הורים וילדים) בפרס, כזכייה של אותו משתתף ובמקרה כזה תוכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול אחת מזכיות אלה.

3.5. אם פרטי הזוכה (לרבות כתובת הדוא"ל), כפי שהוזנו על ידו, אינם נכונים ו/או מדויקים ו/או אם אי אפשר יהיה ליצור קשר עם הזוכה או לתאם מועד למסירת הפרס לא יאוחר מיומיים מיום הזכייה ו/או אם ייבצר מן הזוכה לקבל את הפרס בהתאם ללוח הזמנים שקבעה עורכת הפעילות לחלוקת הפרס ו/או ייבצר ממנו לממש את הפרס בתוך התקופה הקבועה לכך ו/או במקרה שתתגלה כל הפרה של הוראות התקנון על ידי הזוכה ו/או מי מטעמו – תהיה עורכת הפעילות רשאית לפסול זכייה של זוכה בפרס, מכל סוג.

3.6. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בגין פסילת זכייה בהתאם לאמור בתקנון זה.

3.7. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3.1 לעיל, בעצם קבלת הפרס כל זוכה נותן את הסכמתו לפרסום דבר זכייתו בפרס, במסגרת הסיקור של הפעילות באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות ובאתרי אינטרנט, וזאת ללא תמורה וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה בקשר לכך נגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

3.8. מובהר כי חלוקת הפרסים עשויה להיות מושפעת מאילוצים שאינם קשורים בעורכת הפעילות והמשתתפים מוותרים בזה על כל טענה, דרישה או תביעה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בכל מקרה שבו לא תתאפשר קבלת הפרס שבו בחרו.

3.9. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ככל שההטבה המהווה פרס לא תינתן לאספקה מכל סיבה שהיא, יינתן לזוכה פרס חלופי, שווה ערך לאותו פרס, וכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות.

3.10. מובהר בזה שהפרס הוא אישי למשתתפים הזוכים וכי אי אפשר להמיר ו/או לשנות ו/או להחליף את הפרס ו/או את אופן מסירתו.

3.11. למען הסר ספק מובהר בזה, כי הצגת חשבונית/קבלה ופתק עם הקוד שהוזן במסגרת ההתמודדות בפעילות תהווה תנאי לזכייה. אם הזוכה עשה שימוש בקוד חלופי לצורך השתתפותו במשחק, יידרש אותו זוכה להציג גם את האסמכתה בגין קבלת הקוד החלופי. עורכת הפעילות תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לפסול זכייתם של זוכים אם לא יוצגו לה החשבונית והקוד ו/או אסמכתאות בגין קודים חלופיים כאמור.

3.12. על משתתף לשמור את אריזת המוצר לפחות עד ליום 31 באוגוסט 2018.

בכל מקרה של פסילת זכייה על פי האמור בתקנון זה, ייבחר כזוכה המשתתף הבא שענה על כל השאלות נכונה בזמן הקצר ביותר מלבד הזוכה שנפסל.

 

  1. הפרסים בפעילות קינוח מתנה, טופינג על ההמבורגר, תוספות לצד ההמבורגר, קוקטיילים, מנות המבורגר, מנות ראשונות, 1/3 בירה מהחבית, חולצה, גופיה, כוס יין, מאוורר שמתחבר לסארטפון, תיק גב, תיק עם שרוול שומר קור לפחית/בקבוק

4.1. עורכת הפעילות אינה אחראית לביטוח הזוכים.

4.2.חלוקת הפרסים שתיעשה על ידי עורכת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא שתעמוד לזוכה כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, וכפי שמופיע בנספח ב' לתקנון.

4.3. לכל אחד מן הזוכים יוענק הפרס, בכפוף לעמידתו בתנאי הזכאות לפרס המפורטים בתקנון זה ולאחר שזכאותו נבדקה ואושרה.

4.4. כל אחד מהזוכים יקבל הודעה המאשרת את זכייתו.

4.5. הפרסים הם כמפורט לעיל בלבד. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תישא בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או שירות אחר לרבות דמי תשר, וכל אלה ישולמו על ידי הזוכה.

4.6. כל הפרסים הם אישיים ואינם ניתנים להמרה בכסף, או בשווה ערך אחר.

 

  1. מימוש הזכאות לפרס.

5.1. כאמור לעיל, הודעה תישלח למשתתף באופן אוטומטי מיד עם שליחת טופס ההשתתפות. למימוש הזכייה על המשתתף לגשת לקופה ולהציג את הקוד ואת הודעת הזכייה כדי לקבל את הפרס.

5.2. על המשתתף שקיבל הודעה על זכייתו להציג מסמכים לשם בדיקת עמידתו במלוא תנאי תקנון זה ואת אישור זכאותו לקבלת הפרס. במסגרת זאת, ובין יתר התנאים לאישור זכייתו, יידרש הזוכה להציג תעודת מזהה הנושאת תמונה וכן יידרש להציג ולמסור את החשבונית/קבלה המאשרת רכישת של ""Burger Month Deal, ואת הקוד שבאמצעותו השתתף במבצע וכן קוד חלופי, ככל ששימש לשם השתתפותו נשוא הזכייה בפעילות. לעורכת הפעילות תישמר הזכות לאפשר למשתתף לאשר את הזכאות לפרס באמצעים אלקטרוניים, לדוגמה משלוח צילום בדוא"ל וכד'.

5.3. לא הגיע הזוכה לשם מימוש זכייתו או לא אפשר את מסירת הפרס, בתוך יומיים, וזאת מכל עילה או סיבה שהן, או שבעת בדיקת זכאותו לזכייה יתברר שאינו זכאי לפרס – תבוטל זכייתו והוא לא יהיה זכאי לכל פרס או לכל פיצוי עקב ביטול זכייתו. במקרה כזה תהיה עורכת הפעילות רשאית לעשות שימוש בפרס כפי שתמצא לנכון, לרבות העברתו לכל גורם כפי שתמצא לנכון.

5.4. במקרה של זוכה קטין, אזי נוסף על האמור לעיל על הזוכה להגיע לקבלת הפרס בליווי אחד ההורים או האפוטרופוס החוקי שלו על פי דין, שיידרשו להציג תעודה מזהה של ההורה או האפוטרופוס, הכוללת ספח שבו רשום הקטין, או כל מסמך אחר המעיד על מעמדו החוקי של האפוטרופוס ביחס לקטין הזוכה. כאמור לעיל, הפרס יימסר רק לאדם בגיר אשר הוא שמקבל אחריות לקבלת הפרס על ידי הקטין.

 

  1. שונות.

6.1. שירות ותמיכה למשתתפים יינתנו על ידי עורכת הפעילות באמצעות מוקד טלפוני, אשר יהיה פעיל במשך תקופת הפעילות בימים ראשון־חמישי, בשעות 9:00־17:00, בטלפון שמספרו: 1-700-50-90-91, או ב־SMS למספר 0505882921 או בדוא"ל שכתובתו: sherut@timeout.co.il.

6.2. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את הפעילות בכל עת, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין.

6.3. כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של עורכת הפעילות, לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו משתתף ו/או זוכה ו/או מי מטעמם בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

6.4. הפעילות ו/או תקנון זה אינם מהווים הצעה מאת עורכת הפעילות לציבור בכלל או למשתתף כלשהו, והם אינם אלא הזמנה מטעם עורכת הפעילות לכל משתתף להציע לעורכת הפעילות את השתתפותו בפעילות, וזאת באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה על נספחיו, בשלמותם ובהם בלבד.

6.5. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות בכל הנוגע למימוש הפרסים, לכך שהפרסים יהיו לשביעות רצונם או ברמה שלה הם מצפים, או לכל עוגמת נפש או נזק אחרים הקשורים במימוש הזכייה בפרסים. ככל שהפרס נהנה מאחריות של יצרן ו/או משווק או כיו"ב, תחול אחריות זו על הגורם שיתחייב לספק אותה ולא על עורכת הפעילות ו/או על מי מטעמה. המשתתפים פוטרים את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מכל חבות או אחריות ביחס לפרס.

6.6. בעצם השתתפותו בפעילות מוותר אפוא הזוכה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת ו/או מי מטעמה באשר לפרס לרבות, אך לא רק, איכותו, ההנאה ממנו וערכו.

6.7. למרות כל הוראה אחרת בתקנון זה, מובהר כי הפעילות היא לשם שעשוע בלבד ועורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות כלפי מי מהמשתתפים ו/או הזוכים ו/או מי מטעמם, גם אם יארעו תקלות בהתנהלות הפעילות, במימוש הזכיות או בכל פרט אחר הנוגע לתחרות ולפרסים, וגם אם הדבר נובע ממחדלים רשלניים של מי מהם (למעט פעולות בזדון) ותנאי להשתתפות בפעילות הוא הסכמה לסעיף זה.

6.8. ההשתתפות בפעילות והמועמדות במסגרתה אסור על עובדי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

6.9. כל משתתף, בעצם השתתפותו בפעילות, מצהיר ומאשר כי עמד בכל התנאים המפורטים בתקנון.

6.10. תקנון זה מנוסח משיקולי נוחות בלבד בלשון זכר, אך ההשתתפות בפעילות מיועדת לבני שני המינים כאחד.

6.11. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.