תקנון Winner Table מונדיאל 2018

12 ביוני 2018

כללי השתתפות בתחרות גולשים מונדיאל 2018

תקנון פעילות גולשים – Winner Table אשר תנאיה מפורטים בזאת להלן:

ההשתתפות בפעילות כפופה לעמידה בכל תנאי תקנון זה.

עורכת הפעילות: טיים אאוט מגזין (ישראל) בע"מ, להלן טיים אאוט.

הפעילות:

במהלך המונדיאל נבקש מהגולשים לנחש מי יהיו 16 הקבוצות שיעלו לשמינית הגמר, חמשת הגולשים הראשונים שיצליחו לנחש מי הן הקבוצות יזכו בפרס.

הפרס:

הזוכים יזכו ב־Winner Table – שולחן VIP מיוחד לארבעה (הזוכה ועוד שלושה חברים) לצפייה באחד ממשחקי רבע הגמר, חצי הגמר או גמר המונדיאל באחד הברים השווים של תל אביב. הזכייה כוללת מונית שתיקח את הזוכה והחברים מהבית, שתייה חופשית ואוכל, מלצר אישי לשולחן ועוד הפתעות.

זוכים בסך הכל בחמישה שולחנות Winner Table המיועדים לארבעה (הזוכה ועוד שלושה חברים). כל שולחן כולל מונית הלוך חזור מנקודה אחת באזור תל אביב, שתייה חופשית ואוכל עד 1,000 ש"ח לשולחן לערב, מתפריט המקום בזמן הקרנת המשחק.

תקופת הפעילות:

החל מיום שלישי 12.6 עד יום ראשון 24.6.

הזוכים יוכרזו ביום ראשון 1.7, עד 17:00

תאריכי הזכייה:

6.7- 15.7

תנאי ההשתתפות:

משתתף ו/או זוכה בתחרות חייב להיות מעל גיל 18.

חל איסור בקשר עם הפעלה ו/או מתן אפשרות הפעלה בכל צורה ואופן כל יישום מחשב או בכל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots, Script, Bot וכדומה, לשם ו/או בקשר להשתתפות בפעילות.

התחרות מתקיימת בשפה העברית בלבד.

בהרשמתי אני מסכים למסירת הפרטים האישיים שלי לטיים אאוט עבור פעילות זו, לצורך תקשורת, כפוף לתקנון הפעילות ולמדיניות הפרטיות של טיים אאוט.

טיים אאוט תיצור קשר עם הזוכה דרך חשבונו באתר ו/או דרך פלטפורמה אחרת ותבקש ממנו לשלוח לה פרטי התקשרות עמו כדי להעניק לו את הפרס.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את שם הזוכה ואת התוכן שהעלה באתר החברה ושאר הרשתות החברתיות של החברה (לרבות עמודי הפייסבוק הגלובליים של החברה, חשבונות האינסטגרם של החברה, חשבונות הטוויטר של החברה וחשבון גוגל פלוס של החברה).

במקרה שטיים אאוט לא תצליח ליצור קשר עם הזוכה ו/או הזוכה לא יצור קשר במשך שני ימי עבודה ממועד הזכייה בפעילות, יוענק הפרס למשתתף הבא בפעילות בהתאם לקריטריונים אשר פורטו לעיל וכן הלאה.

לשם קבלת הפרס יידרש הזוכה להציג תעודת מזהה. קבלת הפרס כפופה לאימות זהות הזוכה על ידי טיים אאוט בכל דרך חוקית, על פי שיקול דעתה של החברה.

כתנאי לקבלת הפרס טיים אאוט רשאית לדרוש מהזוכה לחתום על אישורים, הצהרות וּויתורים בהתאמה להוראות תקנון זה. אם לא יחתום הזוכה על המסמכים האמורים, תישלל מהזוכה זכאותו לפרס.

הזכייה בפרס היא זכייה אישית, על פי הפרטים שנמסרו בעת מעמד הרישום לפעילות. לא תתאפשר העברת הפרס מהזוכה לאדם אחר, הפרס אינו ניתן להסבה או להמרה לכל פרס ו/או מתנה אחרת ו/או מזומן ו/או זיכוי, ולא יוחזר בגינו כל סכום שהוא היה ולא ינוצלו במלואם או בחלקם.

טיים אאוט שומרת לעצמה את הזכות להוסיף על הפרס, לגרוע ממנו, לשנות אותו ולהציע פרס חלופי, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

כללי:

תקנון זה כתוב בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא תקף גם בלשון נקבה ו/או בלשון רבים ורבות.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר טיים אאוט , יגברו הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. ההשתתפות בפעילות כפופה גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייסבוק, אך תנאי תקנון זה יגברו ככל שתתקיים סתירה ביניהם.

המשתתפים בפעילות מאשרים כי קראו, הבינו ומסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את טיים אאוט ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לפעילות ו/או כל שלב משלבי הפעילות, כולל שלבי המיון ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר לפעילות ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה בלא יוצא מן הכלל.

המשתתפים בפעילות מתירים לטיים אאוט ו/או מי מטעמה לעשות שימוש בתכנים שהועלו במסגרת הפעילויות השונות, לרבות פרסום התכנים באתר טיים אאוט, ברשתות חברתיות ובערוצי מדיה נוספים, ומוותרים בזאת על זכויות היוצרים על התכנים אשר הועלו על ידיהם.

המשתתפים מצהירים כי כל שימוש בתוכן שיתבצע על ידי טיים אאוט ו/או מי מטעמה לא יהווה הפרה של זכות כלשהי.

אם תוגש תביעה כלשהי נגד טיים אאוט בעניין זכויות יוצרים שהופרו, אישור תקנון זה הוא התחייבות המשתמשים לשפות את טיים אאוט בכל תביעה מסוג זה, והאחריות היא על המשתמשים בלבד.

טיים אאוט שומרת על זכותה לפסול תכנים של משתתפים שהפרו את תנאי הפעילות, כמו כן יודעים המשתתפים ומאשרים כי ייתכן שטיים אאוט לא תעשה כל שימוש בתכנים שהועלו על ידיהם.

טיים אאוט רשאית לסיים את הפעילות בכל עת ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן שבו תתקיים הפעילות, לשנות את תנאיה או לבטל אותה לחלוטין, לשנות את הוראות התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה, ולא תעמוד למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או זכות כלפי טיים אאוט ו/או כל צד שלישי אחר בגין החלטות כאמור.

ציבור המשתמשים מתחייב:

להקפיד על שמו הטוב, פרטיותו וכבודו של הזולת ולהימנע מהעלאת תכנים פוגעניים ו/או מעליבים ו/או בוטים ו/או עלולים לפגוע ברשות הציבור או ציבור מסוים, שלא להשתמש בשם או ביצירה כלשהם שיש בהם כדי להפר זכויות יוצרים של כל אדם או גוף שהוא. טיים אאוט רשאית למחוק תכנים ולמנוע פרסום של תכנים בלתי הולמים במקרים הבאים:

תכנים בלתי חוקיים או לא רלוונטיים. תכנים בוטים הפוגעים ברגשות הציבור וכל תוכן אחר שטיים אאוט תימצא לנכון להסיר ולמנוע פרסומו מכל סיבה שהיא.

תקנון זה הוא בגדר הסכם מחייב בין המשתתפים ובין טיים אאוט, והוא כפוף לחוקי מדינת ישראל, לרבות חוקי המס, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.

במקרה של תביעה מקום השיפוט הבלעדי הוא בתחום השיפוט של בתי המשפט בעיר תל אביב־יפו.

הריני להצהיר בזאת כי קראתי והבנתי את תוכנו של תקנון זה ואני מסכים לאמור בו.

הזכייה איננה מתאפשרת לעובדי הטוטו, עובדי טיים אאוט ישראל ובני משפחותיהם.

החברה תהא רשאית לפסול משתתפים אשר יעשו שימוש בתכנים אשר אינם עומדים בתנאי הפעילות או שאינם ראויים, או מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי של טיים אאוט.

המשתתפים בפעילות זו מתחייבים לפעול בהתאם לכל דין ואינם רשאים לבצע כל פעולה המנוגדת לחוק ו/או לתקנה. אין המשתתף רשאי להעמיד עצמו או אחרים בסכנה בקשר עם הפעילות ואין בפעילות זו כדי להוות שידול מצדה של החברה לפעול בצורה שאינה הולמת מסוכנת ו/או מנוגדת לכל דין.

לבירורים ושאלות אפשר לפנות לעמוד החברה באתר.