מקודם

כללי השתתפות בהצבעה לתחרות פרסי האוכל 2019

השתתפות בתחרות הינה בכפוף לעמידה בכל כללי התחרות שבתקנון זה

14 בנובמבר 2019

1. הגדרות:

"טופס ההצבעה" – טופס ההצבעה ל"תחרות פרסי האוכל 2019".

"משתתף" – גולש שנרשם לתחרות באופן תקין ומלא כנדרש בטופס ההרשמה המקוון, והשתתף בתחרות באופן חוקי ובהתאם לכל כללי התחרות המחייבים אותו.

"עורך התחרות" – מגזין "טיים אאוט" (ישראל) בע"מ, רח' קויפמן 6 תל-אביב.

"תקופת ההצבעה"- החל מיום רביעי ה- 14 בנובמבר 2019, ועד יום מוצ"ש ה- 14 בדצבמבר בחצות.

2. כל משתתף יכול להצביע בטופס התחרות עד פעם אחת.

3. על כל משתתף למלא את כל הפרטים הנדרשים כמפורט בדף התחרות.

4. מילוי פרטים חסרים ו/או לא נכונים, יפסול את הגולש מלהשתתף בפעילות.

5. החלטת עורך התחרות בכל ענין הקשור לתקנון, תהא סופית ומכרעת, ולא ניתנת לערעור.

6. המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורך התחרות ו/או מי מטעמה, לרבות ביחס להחלטות כאמור.

7. במקרה שההצבעה הושגה בדרך של עבירה, זיוף, מרמה, מניפולציה או במעשה כלשהו שלא כדין ו/או שלא עפ"י הוראות התקנון ו/או לאחר הצגת מצגים לא נכונים ברישום לתחרות, תהיה עורך התחרות רשאית לבטל את הצבעות המשתתף מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים לה במקרה כזה.

8. עורך התחרות רשאי לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.

9. עורך התחרות רשאי לבטל או להפסיק את קיום התחרות, בכל עת, מחמת תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש ו/או מחמת סיבות או גורמים שאינם תלויים בה, אשר לא יאפשרו את קיום התחרות בהתאם לאמור בתקנון זה. למשתתף לא תהא כל טענה בקשר לכך.

10. עורך התחרות לא יהיה אחראי באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש שבגינה תימנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בהצבעה.

11. תקנון התחרות מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה כמובן לנשים ולגברים באופן זהה.