מקודם

תקנון פעילות

20 ביוני 2021

הגדרות

 

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

 

"עורכת הפעילות" טיים אאוט בע"מ שכתובתו שביל המרץ 4, תל אביב.

 

"הפעילות"- המשתתפים יתבקשו לשתף בסטורי מהו השילוב הקולינרי הכי מקורי/ביזארי/שווה שהם רגילים להכין לעצמם. ועדת השיפוט מטעם עורכת הפעילות תבחר בסיום הפעילות את

הסטורי המיוחד ו/או המעניין ביותר לפי שיקול דעתה הבלעדי, אשר תזכה את שולחה בפרס בהתאם לאמור בתקנון זה.

הפעילות תלווה בשיתוף @achlastrauss

 

"משתתף"- הפעילות פתוחה לכל גולש באתר הפעילות, אזרח או תושב ישראל שהעלה סטורי עם התיוגים הנדרשים כתגובה לפוסט הפעילות.

 

"אתר הפעילות"-  עמוד טיים אאוט באינסטגרם https://www.instagram.com/timeout_telaviv/

 

"הפרס"- 75 זוכים בסלסלות שוות של אחלה עם תמהיל הסלטים החדשים ומצרכים נוספים שיגיעו אל הזוכה עם שליח מיוחד. המצרכים יכולים להשתנות בהתאם לשיקול דעתה של עורכת הפעילות.

 

"ועדת השיפוט" – צוות שופטים של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה וכפי שיקבע על ידה, אשר יבחרו את התמונה היצירתית ו/או המקורית ו/או המצחיקה ביותר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. פרשנות

 

2.1.בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה.

 

2.2.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או בדיגיטל, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

2.3.החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

 

 1. תקופת הפעילות

 

3.1.הפעילות תיערך החל מיום ___ועד ליום ____(להלן: "תקופת הפעילות").

 

3.2. מובהר בזאת כי עורכת הפעילות, תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

4.השתתפות בפעילות

 

4.1.    השתתפות בפעילות כפופה לתקנון זה. הנך מתבקש לקרוא אותו בעיון. אנא שים לב כי אינך חייב להסכים לאמור בתקנון ואולם אם אינך מסכים אינך רשאי להשתתף בפעילות  ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמתך לתקנון.

 

4.2 עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר הפעילות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.

 

4.3.בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עורכת הפעילות ו/או יעלה חשד שהשתתף בפעילות בחוסר תום לב ו/או במקרה שיש חשד שהפרופיל באמצעותו השתף המשתתף בפעילות הינו פיקטיבי, תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ואת זכייתו. משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה, טענה או תביעה כנגד עורכת הפעילות כאמור לעיל.

 

5 מדיניות פרטיות

 

5.1. עורכת הפעילות מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתתפים בפעילות. ההשתתפות בפעילות מעידה על הסכמתך למדיניות הפרטיות של עורכת הפעילות.

 

מסירת פרטים במסגרת ההשתתפות בפעילות

 

5.2.זכייה במסגרת ההשתתפות בפעילות טעונה מסירת פרטים מזהים ומידע כמפורט בתקנון זה.

 

5.3 עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. עורכת הפעילות תהא רשאית לשמור את הנתונים שתמסור. פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות לזכייה במסגרת הפעילות וכן לפגוע ביכולת ליצור קשר אתך. כמו כן הינך נדרש שלא למסור פרטים אישים של צד שלישי אלא אם קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו כאמור, לשם השימוש בפרטים אלה, בהתאם למדיניות זו.

 

5.4.לא מוטלת עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. במידה ואינך רוצה למסור את המידע, נבקשך שלא להשתתף בפעילות.

 

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר הפעילות

 

5.5. בעת השימוש שלך באתר הפעילות, עורכת הפעילות עשויה לאסוף מידע על נוהגיך באתר, לרבות תכנים שיצרת או טענת לאתר, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, מיקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP Address) שבאמצעותם ניגשת לאתר הפעילות, מאיזה דף הגעת לאתר הפעילות ועוד.

 

בנוסף, עורכת הפעילות רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר הפעילות, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר הפעילות.

 

שליחת דף הפעילות למשתתפים פוטנציאליים אנונימיים וזיהוי משתתפים בפועל

 

5.6.קישור לאתר הפעילות נשלח, באופן אוטומטי לקבוצות של משתתפים פוטנציאליים בלתי מזוהים, אשר מידע אנונימי (בלבד) שלהם נאסף באמצעות טכנלוגיות ניטור כגון cookies.

 

5.7.בידי עורכת הפעילות לא קיים מידע אישי מזוהה ביחס למשתתפים פוטנציאליים אלה. רק משתתפים שנבחרו כמועמדים לזכייה בפעילות, ימסרו את המידע האישי שלהם כאמור לעיל ויזוהו על ידי עורכת הפעילות.

 

השימוש במידע

 

 

מסירת מידע לצד שלישי

 

5.8. עורכת הפעילות לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך, אלא במקרים שלהלן:

 

ככל שהדבר דרוש לצורך ניהול ובקרת הפעילות, לרבות באמצעות מחקרים וסקרים הנערכים על ידי צדדים שלישיים עבור עורכת הפעילות, לאפשר פעולות שיווקיות שונות וכיו"ב, עורכת הפעילות עשויה לאפשר גישה לפרטיך האישיים לסוכניה, קבלניה, שותפיה העסקיים או ספקי שירות אחרים במידת הצורך. עורכת הפעילות תגביל גישה למידע כאמור למידע שדרוש לצדדים שלישיים אלה באופן סביר על מנת לבצע את המטרות לשמם עורכת הפעילות התקשרה עימם, ועורכת הפעילות דורשת מצדדים שלישיים אלה לשמור על חשאיות פרטיך האישיים ולעמוד בתנאי חקיקת הפרטיות הרלוונטיים לרבות הגנה נאותה על פרטיך האישיים. צדדים שלישיים אלה יוכלו להשתמש בפרטיך האישיים רק לצורך אספקת שירותיהם לעורכת הפעילות ולא יורשו לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת. צדדים שלישיים אלה כוללים ספקי IT (כגון ספקי שירותי ענן), ספקי שירותי מחקרים וסקרים וכיו"ב;

 

אם תפר את הוראות תקנון זה או אם תבצע פעולות הנחזות על ידי עורכת הפעילות כמנוגדות לדין או לתקנון או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

 

אם יתקבל בידי עורכת הפעילות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

 

בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין עורכת הפעילות;

 

בכל מקרה שעורכת הפעילות תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

 

עורכת הפעילות תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השתתפותך במבצע לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לעורכת הפעילות, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

 

עורכת הפעילות רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים קשורים וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

העברת מידע כאמור בסעיף זה לעיל עשויה לכלול העברה אל או גישה למידע מחוץ לגבולות מדינת ישראל וזאת בכפוף להסכם המחיל את חוקי הגנת הפרטיות הרלוונטיים, לדוגמא העברת המידע לענן של Salesforce המשמש לניהול הדיוור הישיר וממוקם בארה"ב (Salesforce Marketing Cloud).

 

אבטחת מידע

 

עורכת הפעילות מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לנתונים שיאספו במסגרת הפעילות, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, עורכת הפעילות לא מתחייבת שהשתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שייאסף במסגרתה.

 

זכות לעיין במידע, לתקנו או למחקו

 

.5.9. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981,אתה זכאי לעיין במידע שעליך המוחזק במאגר המידע של עורכת הפעילות. בנוסף, אם מצאת שהמידע לגביך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות לעורכת הפעילות בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם תהיה עילה לסירוב לבקשה זו, תודיע לך עורכת הפעילות על כך באופן ובדרך שנקבעו בתקנות והינך רשאי לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

 

5.10. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה עורכת הפעילות למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לעורכת הפעילות לפעול כאמור.

 

פניות כאמור יש להפנות לפי פרטי עורכת הפעילות שלעיל.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

 

5.11. עורכת הפעילות רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת. אנו נעדכן את המשתמשים בכל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו באתר הפעילות. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף ארבעה-עשר (14) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר הפעילות. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי והמשך השימוש וההשתתפות בפעילות לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלהשתתף בפעילות.

 

 1. כללים לתוכן וקניין רוחני

 

6.1. בהעלאת תכנים לרבות תמונה (להלן: "תכנים") לאתר הפעילות, מאשר המשתתף כי הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הינו רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר או במידה וקיימים בעלי זכויות נוספים בתכנים שמסרת, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעלי הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן. עורכת הפעילות לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של תכנים, שנעשו על ידך. הנך מסכים כי כל שימוש בתכנים ו/או בתגובות ו/או בתמונות שיתבצע על ידי עורכת הפעילות לא יהווה הפרה של זכות כלשהי.

 

6.2.בהעלאת תכנים לאתר הפעילות המשתתף מעניק לעורכת הפעילות הרשאה בלתי חוזרת לעשות שימוש בתכנים אלה על פי שיקול דעתה הבלעדי. אין במתן הרשאה זו בכדי לחייב את עורכת הפעילות לעשות שימוש בתכנים. המשתתף מוותר על דרישה ו/או טענה לקבלת תמורה בגין שימוש בתכנים כאמור.

 

6.3.משתתף אינו רשאי להעלות תכנים אשר אינם עומדים בדרישות הדין ו/או התכנים הבאים:

 

 • כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.

 

 • כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם. כמו כן מתחייב המשתתף שלא להעלות תמונתו של קטין ללא הסכמת הוריו מראש.

 

 • כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.

 

 • כל חומר בלתי-חוקי, או חומרה מעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

 

 • כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.

 

 • כל חומרה חושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.

 

 • נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.

 

 • כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור.

 

 • כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים.

 

 • כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובגולשי האתר בפרט.

 

6.4.המשתתף מצהיר ומתחייב כי במידה ויפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, יפצה את עורכת הפעילות בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מהפרה זאת.

 

6.5. עורכת הפעילות רשאית לפסול השתתפותם של המעוניינים להשתתף בפעילות בהתבסס על הקריטריונים המצוינים בסעיף זה.

 

6.6. המעוניינים להשתתף בפעילות ו/או המשתתפים בפעילות מוותרים על העלאת כל טענה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות ו/או ספקיהן ו/או מי מטעמן בגין פסילה בהתבסס על הקריטריונים המצוינים בסעיף זה או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, מובהר כי עורכת הפעילות אינה אחראית על התוכן שיעלו המשתמשים לאתר הפעילות ואינה אחראית על כל שימוש שיעשה בתכנים, שעשוי להוות עבירה על פי דין.

 

 1. איתור הזוכים

 

7.1.איתור הזוכה ייעשה באמצעות פנייה ב – REPLAY  לפוסט המקורי של הזוכה ובקשה לפניית הזוכה בהודעה פרטית אל העמוד לצורך קבלת הפרטים הנדרשים.

 

7.2.במידה ומועמד לזכייה לא יפנה אל עורכת הפעילות בתוך 48 שעות ממועד הפנייה אליו או המועמד לזכייה לא אותר או המועמד לזכייה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות, ייפסל מועמד זה ועורכת הפעילות תנסה ליצור קשר עם המשתתף שדורג לאחריו. הוראה זו תחול בהתאמה גם אם ייפסל המשתתף השני, וכך הלאה עד לקבלת זוכה בפרס. עורכת הפעילות תהא רשאית להאריך את מועד איתור המועמד לזכיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

יצירת קשר – קיום שיחה בפועל עם המועמד לזכייה. עורכת הפעילות לא תשאיר למשתתף/מועמד לזכייה הודעה בדבר בחירתו כמועמד לזכייה ולא תציג כל שאלה אלא למועמד לזכייה עצמו.

 

7.3.באם תתכלינה רשימות המשתתפים כאמור בסעיף ‎‎7.2 בטרם ייקבע הזוכה בפרס, לא יחולק הפרס לאף משתתף אחר.

 

7.4. מועמד לזכייה שלא אותר ו/או לא עמד בתנאי התקנון, תיפסל זכייתו ולא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו.

 

 1. הפרסים

 

8.1. 75 זוכים בסלסלות שוות של אחלה עם תמהיל הסלטים החדשים ומצרכים נוספים המתאימים לארוחה לזוג. הטעמים יכולים להשתנות בהתאם לשיקול דעתה של עורכת הפעילות.

 

8.2.הפרס יישלח באמצעות שליח

 

8.3. הזכייה בפרס הינה לאחר עמידה בכל תנאי התקנון וחתימה על כתב קבלה וסילוק בנוסח המצורף כנספח א' לתקנון זה.

 

8.4. במקרה של זכייה, הזוכה יידרש לחתום על כתב הקבלה וסילוק ולהשיבו לידי עורכת הפעילות בתוך 48 שעות מקבלתו.

 

8.5.למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו ו/או לא השיב כתב קבלה וסילוק חתום בתוך 48 שעות, תהיה עורכת הפעילות רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר. הזוכה בפרס שויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי טיים אאוט בע"מ ו/או מי מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.

 

8.6.עורכת הפעילות תהא רשאית לפסול, עפ"י שיקול דעתה, מועמד לזכייה אשר לא עמד בתנאי תקנון זה ו/או עלה חשד שהשתתף בפעילות בחוסר תום לב ו/או המועמד לזכייה לא אותר והמועמד לזכייה לא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו.

 

8.7.עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את זמן מימושו הסופי של הפרס וללא אפשרות ערעור על כך.

 

8.8.הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה או המרה אלא בהסכמת עורכת הפעילות מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

8.9.עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.

 

8.10.מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת הפעילות תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין או במעשה שאינו ראוי, מכל בחינה שהיא.

 

9.פרסום שמות הזוכים

 

9.1. עורכת הפעילות תהא רשאית לפרסם באתר הפעילות את שמות הזוכים. מובהר, כי עורכת הפעילות תהא רשאית שלא לפרסם כלל.

 

9.2.עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמה לפרסום.

 

10.כללי

 

10.1. תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי עורכת הפעילות וכן באתר הפעילות.

 

10.2. בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בפעילות כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

 

10.3.עורכת הפעילות או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, החשמל, או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תישא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין או בעקיפין.

 

10.4. ארעה תקלה, מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, ברשת התקשורת ו/או באתר הפעילות, שיש בה כדי להשפיע במישרין או בעקיפין על התנהלותה התקינה של הפעילות בכל אופן שהוא, ו/או כדי למנוע מבעד מי שמעוניין מלהשתתף בפעילות, לא תהא למשתתפים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות. עורכת הפעילות לא תשא ולא תידרש לשאת ולא תשפה ולא תידרש לשפות משתתף כלשהו, בגין כל הוצאה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף לרבות נזק תוצאתי שנגרם לו כתוצאה מהשתתפותו בפעילות.

 

10.5.עורכת הפעילות רשאית להפסיק או לבטל את הפעילות (במהלך הפעילות או בסיומה) או לשנות את תנאיה (שינויים סבירים) בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

10.6 עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

 

10.8. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עורכת הפעילות אינה אחראית כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב הפעילות ו/או בשל זכייתו בפרס כלשהו ו/או במסגרת מימוש הפרס ו/או עקב השתתפותו בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות.

 

10.9. למען הסר ספק, תקנון הפעילות הינו לצורכי פעילות שיווקי גרידא, ולא ייחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 224 לחוק העונשין, וזאת עקב העובדה, כי הזכייה אינה תלויה בגורל.

 

נספח א'

 

כתב קבלה, אישור והודאת סילוק

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת, כי במסגרת הפעילות "מי אמר"של טיים אאוט בע"מ זכיתי בסלסלה שווה של אחלה עם תמהיל הסלטים החדשים ומצרכים נוספים שיגיעו המצרכים יכולים להשתנות בהתאם לשיקול דעתה של עורכת הפעילות.

 

אני החתום/חתומה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת, כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי טיים אאוט בע"מ ו/או מי מטעמה בקשר עם זכייתי ו/או הנובעות מזכייתי.

 

הנני פוטר/ת את טיים אאוט בע"מ ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם זכייתי בפרס או כל הנובע ממנה.

 

הנני מצהיר כי אני עומד בתנאי התקנון.

תאריך:_____________________

 

שם הזוכה:_________________________

 

כתובת:____________________________

 

טלפון:_____________________________

 

חתימת הזוכה:_______________________

 

במידה והזוכה קטין יש למלא את הפרטים המופיעים מטה:

 

שם האפוטרופוס:_________________________________

 

כתובת:________________________________________

 

טלפון:________________________________________

 

חתימת האפוטרופוס:_____________________________