מקודם

תקנון פעילות גולשים "קוקה קולה" ו"יאנגו" – תחרות פרסי האוכל – The Perfect Night

חברת טיים אאוט מקיימת פעילות ייחודית במסגרת The Perfect Night, טיים אאוט (ישראל) בע"מ (להלן: "טיים אאוט") אשר תנאיה מפורטים בזאת להלן:

5 בדצמבר 2019

תקנון פעילות גולשים "קוקה קולה" ו"יאנגו" – תחרות פרסי האוכל – The Perfect Night

חברת טיים אאוט מקיימת פעילות ייחודית במסגרת The Perfect Night, טיים אאוט (ישראל) בע"מ (להלן: "טיים אאוט") אשר תנאיה מפורטים בזאת להלן:

ההשתתפות בפעילות הינה בכפוף לעמידה בכל תנאי תקנון זה.

1.    תקופת הפעילות:

 

 • על המשתתפים בפעילות להירשם ולענות על השאלה את מי ירצו לפנק בלילה המושלם ולמה.
 • התשובות המקוריות/מעניינות/מצחיקות ביותר יזכו בהזמנה זוגית למסיבה.
 • בתום הפעילות יבחרו 20 זוכים, אשר יקבלו הזמנה זוגית למסיבת למסיבת הסילבסטר של קוקה קולה (החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ –"החברה המרכזית") ויאנגו – The Perfect Night.

 

2. תקופת הפעילות:

 

 • יום שני ה-5 לדצמבר ועד לחצות הלילה של יום ד' ה-25 לדצמבר.

 

3.  תנאי ההשתתפות:

 

 • מתנה אחת ללקוח לפי ת.ז בכל תקופת הפעילות. מוגבל ל-20 זוכים.
 • המתנה תוענק ל-20 המשתתפים שייבחרו כאמור: הזמנה זוגית למסיבת הסילבסטר של קוקה קולה ויאנגו – The Perfect Night
 • ההשתתפות בתחרות הינה מגיל 18 ומעלה.

 

4.   כיצד משתתפים בפעילות?

 

 •  “קוקה קולה ויאנגו מרימים את אירוע הסילבסטר הנחשק בעיר. ספרו לנו את מי תרצו לפנק בלילה מושלם ולמה – ואולי תזכו בהזמנה זוגית!”
 • המשתתפים בפעילות יאשרו כי הינם מעל גיל 18.
 • המשתתפים בפעילות יאשרו כי יהיה ניתן ליצור עימם קשר במייל/טלפון לצורך תיאום קבלת המתנה.
 • המתנה תוענק ל-20 המשתתפים בעלי התשובות המוצלחות ביותר בהתאם להחלטת הצוות הבוחר של מגזין טיים אאוט והחברה המרכזית ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי אשר אינו ניתן לערעור והשגה.

 

5.      הודעות וזוכים:

 

 • פרטי הזוכים יפורסמו באתר טיים אאוט.
 • מימוש הזכייה: נציגי  טיים אאוט ו/או מי מטעמם ייצרו קשר עם הזוכים הפוטנציאלים באמצעות אחת הדרכים או יותר, אותן ציין הלקוח המשתתף ליצירת קשר עימו.
 • הזוכים מתירים בזאת לטיים אאוט לפרסם באמצעי התקשורת את שמם ואת עובדת זכייתם בפעילות, לרבות במדיות החברתיות, ולא תהיה להם כל טענה בקשר לכך.
 • טיים אאוט שומרת לעצמה את הזכות לפרסם בכל שלב שהוא באתר החברה ו/או במדיות החברתיות ו/או בכל אמצעי תקשורת שהוא ובכל דרך שתימצא לנכון את שמות הזוכים בפעילות ואת המתנה בה זכו וזאת, ללא מתן תמורה נוספת לזוכים, מעבר למתנות בהן זכו לזוכים בפעילות לא תהיה כל טענה באשר לפרסום שמם וציון העובדה שזכו במתנה בפעילות בכלי התקשורת, לרבות במדיות החברתיות.
 • על אף האמור לעיל טיים אאוט רשאית לקבוע על פי שיקול דעתה הבלעדי, את המועד והאופן בו יהיה זכאי כל זוכה לקבל את המתנה.
 • במידה ולא עמד אחד הזוכים באחד או יותר מהתנאים הקבועים בתקנון זה ו/או לא ניתן היה ליצור קשר עימו בתוך יומיים ממועד סיום הפעילות ו/או ממועד ההכרזה על הזכאות למתנה מכל סיבה שהיא, ו/או נבצר מאותו זוכה לקבל את המתנה מכל סיבה שהיא, אזי תהיה  טיים אאוט רשאית להעביר את המתנה לזוכה אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה, זכאותו של הזוכה המקורי למתנה תתבטל.
 • המתנות אינן ניתנות להסבה ו/או לשעבוד ו/או למכירה ו/או להחלפה ו/או להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל מתנה ו/או מוצר אחר.
  טיים אאוט ו/או החברה המרכזית שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את המתנה או להציע מתנות חלופיות על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר, כי במידה ומסיבה כלשהי (לרבות תקלות וכשלים טכניים ואחרים), לא יקלטו פרטי השתתפותם של משתתפים ו/או יוכרז משתתף שעל פי תנאי תקנון זה לא היה אמור להיות מוכרז כזוכה ב ו/או תימסר לו בשגגה הודעה זכייה ("הזוכה השגוי"), טיים אאוט תהא רשאית לבטל את זכייתו של הזוכה השגוי ואין ולא תהא לה ו/או לחברה המרכזית כל אחריות ו/או חובה כלפי הזוכה ו/או הזוכה השגוי ו/או כל משתתף ב ו/או כל אדם אחר ולא תעמוד למי מהם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי טיים אאוט ו/או החברה המרכזית ו/או ספקית הפרס בקשר לכך.

 

6.      כללי

 

 • ניתן להעלות תכנים מקוריים בלבד, אין להעלות תכנים שאינם בבעלות המשתמשים, לרבות בעלות של זכויות קנייניות ו/או זכויות יוצרים.
  המשתתף מצהיר בזאת כי הוא בעל זכויות היוצרים בתמונות ו/או תכנים ו/או ביצירה שהועלו על ידו.
 • המשתתפים בפעילות מתירים ל- טיים אאוט ו/או מי מטעמה לעשות שימוש בתכנים שהועלו במסגרת הפעילויות השונות, לרבות פרסום התכנים באתר טיים אאוט, ברשתות חברתיות ובערוצי מדיה נוספים ומוותרים בזאת על זכויות היוצרים על התכנים אשר הועלו על ידם.
 • המשתתפים מצהירים כי כל שימוש בתוכן שיתבצע על ידי טיים אאוט ו/או מי מטעמה, לא יהווה הפרה של זכות כלשהי.
 • במידה ותוגש תביעה כלשהיא כנגד טיים אאוט ו/או החברה המרכזית בעניין זכויות יוצרים שהופרו, אישור תקנון זה הינו התחייבות המשתמשים לשפות את טיים אאוט ו/או החברה המרכזית לכל תביעה מסוג זה והאחריות הינה על המשתמשים בלבד.
 • טיים אאוט שומרת על זכותה לפסול תכנים של משתתפים שהפרו את תנאי הפעילות.
 • כמו כן, יודעים המשתתפים ומאשרים, כי ייתכן ש – טיים אאוט לא תעשה כל שימוש בתכנים שהועלו על ידם.
 • טיים אאוט רשאית לסיים את הפעילות בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה, להאריך או לקצר את משך הזמן בו תתקיים הפעילות, לשנות את תנאיה או לבטל אותה לחלוטין, לשנות את הוראות התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה, ולא תעמוד למשתתף ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או זכות כלפי טיים אאוט ו/או החברה המרכזית ו/או ספקית הפרס ו/או כל צד שלישי אחר בגין החלטות כאמור.
 • ציבור המשתמשים מתחייב:
 1. להקפיד על שמו הטוב, פרטיותו וכבודו של הזולת ולהימנע מהעלאת תכנים פוגעניים ו/או מעליבים ו/או בוטים ו/או עלולים לפגוע ברשות הציבור או ציבור מסוים.
 2. שלא להשתמש בשם או ביצירה כלשהיא שיש בה כדי להפר זכויות יוצרים של כל אדם או גוף שהוא.
 3. המשתתף מצהיר בזאת כי אין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי טיים אאוט ו/או החברה המרכזית ו/או ספקית הפרס ו/או כל חברה אחרת הקשורה לפעילות לעיל, בכל הנוגע להשתתפות בפעילות ו/או זכייה או אי זכייה בו.
 • ההשתתפות בפעילות ו/או מימוש הפרס הינן באחריות הבלעדית של המשתתף ואין בהשתתפותו כדי ליצור חבות כלשהי של טיים אאוט ו/או החברה המרכזית ו/או ספקית הפרס ו/או כל חברה אחרת הקשורה לפעילות לעיל, כלפי המשתתף, ועורכת הפעילות ו/או החברה המרכזית לא תישא באחריות לכל הפסד, אובדן או הוצאה, שייגרמו למי מן המשתתפים הקשורים במישרין או בעקיפין לפעילות ו/או, לניהולה, תוצאותיה על כל הכרוך והנובע מכך.
 • משתתף בפעילות יהיה מנוע מלטעון כלפי טיים אאוט ו/או החברה המרכזית ו/או ספקית הפרס ו/או כל חברה אחרת הקשורה לפעילות לעיל, כל טענה ו/או ודרישה ו/או תלונה לגבי נזק שנגרם לו עקב טעות, תקלה או כשל בהשתתפות בפעילות.
 • טיים אאוט רשאית למחוק תכנים ולמנוע פרסום של תכנים בלתי הולמים במקרים הבאים:
 1. תכנים בלתי חוקיים או לא רלוונטיים.
 2. תכנים בוטים, הפוגעים ברגשות הציבור.
 3. כל תוכן אחר שטיים אאוט תימצא לנכון להסיר ולמנוע פרסומו מכל סיבה שהיא.

 

 • תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין המשתתפים ובין טיים אאוט והוא כפוף לחוקי מדינת ישראל, לרבות חוקי המס, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכוח חוק.
 • התקנון יימצא לעיונם של לקוחות טיים אאוט באתר האינטרנט ובמשרדיה ברחוב קויפמן 6.
 • במקרה של תביעה מקום השיפוט הבלעדי הינו בתחום השיפוט של בתי המשפט בעיר תל-אביב-יפו.

 

הריני להצהיר בזאת כי הם קראתי, והבנתי את תוכנו של תקנון זה ואני מסכים לאמור בו.