כללי השתתפות לפעילות Time for Rocknroller

1 ביוני 2014

השתתפות בפעילות הינה בכפוף לעמידה בכל כללי הפעילות שבתקנון זה.

הגדרות:

 

 • "תמונה" – תמונה של המשתתף, אותו הוא מעלה בחשבון האינסטגרם שלו ומתייג #rocktimeout 
 • "משתתף" – גולש שהעלה תמונה כמפורט לעיל, והשתתף בפעילות באופן חוקי ובהתאם לכל כללי הפעילות  המחייבים אותו.
 • "ההופעה"- פסטיבל רוקנרולר שיערך ב-17 וב-18 ביוני, באצטדיון בלומפילד, תל אביב
 • "עורך הפעילות" – מגזין "טיים אאוט" (ישראל) בע"מ, מרח' קויפמן 6 תל-אביב.
 • "הפרס/ים" –הפרס/ים יחולקו אך ורק בין המשתתפים שהעלו תמונה העומדת בכל תנאי הפעילות.
 •    4 תגי צלם לכל יום מימי הפסטיבל –  סך הכל 8 זוכים.
 • "תקופת הפעילות": השקה: 01 יוני 2014. סיום: 12 מאי 2014 בחצות. הכרזת הזוכים: 15 יוני 2014.
 • כל גולש יכול לשלוח כמות בלתי מוגבלת של תמונות.
 1. המשתתף אחראי ומתחייב כי התמונה/ות ששלח הינם תמונה/ות מקורי/יות שלו, ואין ב שליחתה/ן ו/או מסירת/ן לעורכת הפעילות כדי לפגוע בצד שלישי כלשהו לרבות לפי חוקי הגנת הפרטיות, זכויות יוצרים ואיסור לשון הרע.  התמונה/ות תהיינה תמונות מקוריות, אשר צולמו ע"י המשתתף באופן שלא תיפגע כל זכות לקניין רוחני מכל סוג שהוא של כל אדם ו/או תאגיד (לרבות מדגם, סימון מסחרי, זכות יוצרים וכיו"ב) וכל אחריות בגין כך תחול על שולח התמונה.
 1. זהות הזכאים לפרסים תיקבע על פי ועדת שיפוט שבה נציגי מערכת "טיים אאוט" ו"שוקי וייס", אך ורק מתוך קבוצת המשתתפים ששלחו את התמונות ותייגו אותן כמפורט בהוראות הפעילות

למען הסר ספק יובהר כי ועדת השיפוט אינה מחויבת לבחור בזוכה כלשהו והיא אף יכולה להימנע מבחירה כלשהי בזוכה ו/או בזוכים כלשהם.ועדת  השיפוט לא תהא מחויבת לבחור בזוכים על פי דיני המכרזים ו/או החוזים. הבחירה בזוכה תיעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת השיפוט, וללא צורך בנימוק החלטתה, ולמשתתפים ו/או לאחרים מטעמם לא תהא שום זכות ערעור על החלטת ועדת השיפוט.

 1. החלטת עורכת הפעילות בכל ענין הקשור לתקנון ו/או לפעילות, לרבות בנוגע לטענה ביחס לזכייה או אי זכיה של משתתף, תהא סופית ומכרעת, ולא ניתנת לערעור. המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, לרבות ביחס להחלטות כאמור.
 1. במקרה שהזכייה הושגה בדרך של עבירה, זיוף, מרמה, מניפולציה או במעשה כלשהו שלא כדין ו/או שלא עפ"י הוראות התקנון ו/או לאחר הצגת מצגים לא נכונים ברישום לפעילות, תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את הזכייה מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים לה במקרה כזה.
 1. התמונות הזוכות תפורסמנה בעמוד הפייסבוק של "טיים אאוט" תל אביב, ובאתר האינטרנט של טיים אאוט או בכל פלטפורמה נוספת אחרת, השייכת לעורכת התחרות, והיא רשאית לעשות בהן שימוש שיווקי, מסחרי או אחר, כפי שהיא מוצאת לנכון.
 1.  יחד עם זאת עורכת הפעילות אינה מתחייבת לפרסם את התמונות של זוכי הפעילות והדבר נתון לשיקול דעתה הבלעדי.
 1.  והודעה לזוכים תימסר, ככל שניתן, טלפונית, וזאת בהתאם למספר הטלפון ו/או בכתובת דואר אלקטרוני שיעבירו הזוכים ל"טיים אאוט" עם פרסום התמונות הזוכות ועל פי דרישת עורכת הפעילות.

 

 1. עם קבלת הפרס, מתחייב הזוכה לשלוח לטיים אאוט תמונות אשר הוא מצלם מההופעות להן זכה, על פי הוראות מפורטות שיקבל במסמך שיחתום עליו בעת קבלת הפרס.

עורכת הפעילות  ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לקבלת הודעות הזכייה על ידי הזוכים, מעבר למסירתם כאמור לעיל, והדבר מצוי באחריותם של הזוכים בלבד.

 1. הפרסים הינם אישיים ולא ניתנים להעברה.
 1. אספקת הפרסים, טיבם, התאמתם לצרכי הזוכים, ומימושם אינם באחריות עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ולא תהיה לזוכה/ים כל טענה כלפיה בקשר לכך.
 1. הפרס יימסר לזוכים ביום ההופעה, בהתאם להודעה הטלפונית שתימסר לזוכים ובתיאום מולם.

מובהר כי אי הגעה של הזוכה לאיסוף הפרס, מכל סיבה שהיא, הרי היא כוויתור מוחלט ובלתי חוזר מצדו על זכאותו לפרס, ולא תהיה לו כל טענה בקשר לכך.

 1. עורכת הפעילות תהא רשאית לפרסם את זהות הזוכים בפעילות באתר ובכל מקום אחר, לפי שיקול דעתה, ולעשות שימוש בתמונות שיוצלמו ושיועברו על ידי הזוכים בפעילות  כמפורט לעיל.
 1. הפרסים אינם ניתנים להמרה על ידי הזוכים בכסף או בשווה כסף או בפרס או במוצר אחר.
 1. עורכת הפעילות רשאית לשנות ולהחליף את הפרסים בפעילות, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה.
 1. במידה ומספר המשתתפים החוקיים בהצבעות יהיה נמוך ממספר הפרסים בפעילות, לא יחולקו הפרסים הנותרים, אלא אם עורכת הפעילות תחליט אחרת.
 1. עורכת הפעילות רשאית לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.
 1. עורכת הפעילות רשאית לבטל או להפסיק את קיום הפעילות, בכל עת, מחמת תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש ו/או מחמת סיבות או גורמים שאינם תלויים בה, אשר לא יאפשרו את קיום הפעילות בהתאם לאמור בתקנון זה. למשתתף לא תהא כל טענה בקשר לכך.
 1. עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש שבגינה תימנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בפעילות  ו/או תימנע האפשרות לזכות בפרס כלשהו בפעילות.
 1. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי קבוצת סיגלר וחברת שוקי וייס ובני משפחותיהם.
 1. תקנון הפעילות מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה כמובן לנשים ולגברים באופן זהה.