תנאי שימוש

הגלישה והשימוש באתר זה וביישומיו השונים היא אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה. השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה.

כללי

1. זהו התקנון המפרט את תנאי השימוש המחייבים בפלטפורמות הדיגיטליות השונות של אתר טיים אאוט ("האתר"), לרבות במחשבים נייחים, במחשבי לוח ובמכשירים סלולריים.
2. יובל סיגלר תקשורת בע"מ ("החברה") היא הבעלים והמפעילה של האתר ויישומיו.
3. האתר כולל תכנים ו/או שירותים הפתוחים וזמינים לכלל המשתמשים וכן תכנים ו/או שירותים המחייבים רישום מוקדם ו/או תשלום, בין אם הם בבעלות החברה ובין אם הם שייכים לצדדים שלישיים.
4. התכנים והשירותים של המוצרים הדיגיטליים ניתנים כפי שהם (as is, as available), והחברה אינה אחראית בשום צורה לזמינות האתר, תכניו ושירותיו, באינטרנט או בכל אמצעי מדיה אחר, ואינה מתחייבת כי השימוש לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים ללא טעויות או יהיה חסין מפני תקלות או כשלים.
5. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, להרחיב או לצמצם את התכנים והשירותים המוצעים, לערוך בהם שינויים ו/או להפסיקם, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או של צד ג' כלשהו.
6. החברה רשאית להגביל או לחסום באופן זמני או קבוע את הגישה של משתמש שיפר את תנאי השימוש ו/או ינצל לרעה בדרך כלשהי את תכניה ו/או את השירותים המוצעים על ידה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד אחר, בהתאם לנסיבות העניין.
7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל גורם רלוונטי, לרבות חברות אשראי/סליקה, בנקים ו/או לרשויות החוק, בכל מקרה של חשד למעשה אסור בקשר לאמצעי תשלום או בכלל.
8. המשתמש פוטר בזאת את החברה (ובכלל זה את מנהליה, עובדיה ונציגיה) מכל חבות או אחריות המתייחסת לרישום ו/או גבייה ו/או /סליקה ו/או הזמנת שירות או מוצר אשר איננה מתבצעת ישירות על ידי החברה.
9. החברה רשאית לכלול באתרים תכנים מסחריים של צדדים שלישיים בפורמטים מגוונים, לרבות אך לא רק native, display, discovery ותוכן "מקודם" ו/או "ממומן" וכיו"ב. המשתמש פוטר בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של החברה עצמה.
10. החברה לא תהיה אחראית כלפי המשתמש בכל טענה הנוגעת לרכישה של שירות ו/או מוצר שנעשה באמצעות צד שלישי, גם אם השירות או ההתקשרות נוגעים, במישרין או בעקיפין, לפעילות החברה ו/או האתר.

השימוש במידע ובתכנים

11. השימוש המותר במידע ובתכנים באתר הוא שימוש פרטי ואישי. המשתמש אינו רשאי להעביר ו/או לאפשר העברת מידע או תכנים, בין שבתמורה ובין שלא בתמורה, לצד שלישי כלשהו.
12. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב כי המידע ו/או התכנים לא ישמשו אותו למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן, ובכלל זה הצגת ו/או איחסון המידע מחוץ לאתר, לרבות באתרים אחרים באינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת. למען הסר כל ספק, מובהר בזה כי האיסור על שימוש מסחרי או עסקי חל ביחס לכל סוגי המידע והתכנים באתר, לרבות תכנים ופרסומים של צדדים שלישיים שאינם קנינה של החברה. כל שימוש אחר או הפצה מחדש של השירותים ו/או התכנים אסור בהחלט.
13. המשתמש מתחייב להשתמש באתר בהתאם לדרישות כל דין, בכפוף לתנאי השימוש של האתר כמפורט בתקנון זה, וכן להימנע מפגיעה בחברה ו/או בצדדים שלישיים הקשורים אליה.
14. המשתמש מתחייב שלא לגרום, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ב ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימני מסחר ופטנטים; ולא לפרסם לשון הרע ו/או לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט; שלא לבצע פרסום אסור על פי דין (לרבות פרסום תכנים מיניים ו/או פורנוגרפיים) ו/או לפרסם כל חומר בלתי חוקי המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.
15. המשתמש מתחייב שלא לפרסם כל חומר העלול להטעות את הצרכן, כמשמעותו בחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981.
16. המשתמש מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר, לרבות באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום או אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, ולהימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר ובכלל זה שלא להתערב בקוד המקור של האתר. בכלל זה בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהחברה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות תקנון זה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות באמצעות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.
17. אף שהחברה עושה מאמץ לאמת את המידע המתפרסם באתר – השימוש במידע ו/או הסתמכותו עליו, הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה אחראית בשום מקרה לטיב המידע, לנכונותו, לשלמותו ולעדכניותו.

פרטי המשתמש

18. המשתמש אינו חייב למסור פרטים אישיים כלשהם לחברה, למעט אלו הנחוצים לצורך רישום לאתר ותשלום בגין רכישת שירותים ו/או מוצרים באמצעותו. החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמש לצורך רישומו לאתר, לצורך מעקב פנימי ותקשורת עמו. החברה תבצע אך ורק שימוש חוקי במידע שיתקבל מן המשתמשים, בהתאם להוראות כל דין.
19. המשתמש מסכים ומאשר בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותה של החברה למסור מידע ופרטים שמסר לה, במקרה של מיזוג פעילות החברה ו/או האתר עם גורם אחר, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בקבלת הסכמה נוספת לכך מאת המשתמש.
20. החברה רשאית להפעיל ולשלוח אל המשתמש קובצי זיהוי, שיאפשרו לה לזהות את המחשב ממנו המשתמש יוצר גישה אל מי מהאתרים (כגון(Cookies וכן להשתמש במידע המתקבל אצלה בעקבות כך.

תוכן גולשים

21. המשתמש מתחייב ביחס לכל תוכן (לרבות צילום, וידאו, הקלטה, איור, מתכון, טקסט כלשהו, פורמט, עיצוב וכיו"ב) שהוא מעלה ו/או גורם להצגתו באתר, ו/או בכל דף אינטרנט הקשור לאתר, כי אין שום מגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת המונעת ממנו להעלות ו/או לפרסם תכנים כאמור (להלן: "תוכן גולשים"); ומצהיר באופן בלתי חוזר כי הוא נושא במלוא האחריות לתוכן שהועלה על ידו, כי הוא פוטר בזאת במפורש את החברה (לרבות מנהליה, עובדיה ונציגיה) מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך, וכי הוא מתייחב בזאת לשפות את החברה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תקנון זה על ידו ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות.
22. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך שינויים באופן מלא או חלקי, בתוכן גולשים ללא צורך בהסכמת המשתמש או מתן הודעה מוקדמת למשתמש. חל איסור לבצע קישור למידע או לתכנים של אתר או מקור כלשהו המכילים תכנים פוגעניים, פורנוגרפיים, גזעניים, או המעודדים לאלימות ואפליה, או אשר פועלים בניגוד לחוק או מעודדים פעילות שאינה חוקית. החברה רשאית להסיר או לחסום כל קישור לאיזה מהאתרים, לפי שיקול דעתה, ולא תהא למשתמש שיצר את הקישור הנ"ל כל טענה בקשר לכך.
23. בעצם העלאת תוכן גולשים על ידי המשתמש לאתר הוא מקנה לחברה באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן בתוכן הנ"ל. העלאת תוכן גולשים לאתר אינה שוללת מבעלי זכויות היוצרים בתוכן גולשים את זכויותיהם בתוכן, אך מקנה כאמור לחברה רישיון שימוש חינם בתוכן, שאינו בלעדי. רישיון השימוש שניתן כאמור בתוכן גולשים לחברה, ניתן ללא תמורה כספית למשתמש, הוא בלתי מוגבל בזמן, וכולל גם שימוש חוזר ונשנה בתוכן בכל מדיה, ובכלל זה במסגרת פרסומים שונים של "את" ו/או אתרי ומגזיני קבוצת יובל סיגלר תקשורת בע"מ, לרבות תכנים עיתונאיים ו/או תכנים של איזה מהאתרים ו/או לרבות אתרים/מגזינים עתידיים. רישיון השימוש הנ"ל כולל גם מתן זכות לחברה להענקת רישיונות משניים, ביצוע יצירות נגזרות, ביצוע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות שיכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון או פרסום בכל מדיה, קיימת ו/או עתידית, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ללא צורך בהסכמת המשתמש וללא מתן תמורה כלשהי למשתמש.
24. שימוש בתוכן גולשים ייעשה תוך מתן קרדיט כמקובל לגבי סוג הפרסום ו/או המדיה בו יוצג תוכן גולשים כאמור, ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין. ככל שלמשתמש תהיה השגה כלשהי ביחס לאי מתן קרדיט או מתן קרדיט שגוי או חסר, הרי שעליו לפנות ללא דיחוי לחברה בענין זה כדי לאפשר את תיקון הקרדיט במידה והדבר אכן ראוי ואפשרי. תיקון קרדיט כאמור, תוך זמן סביר, יהיה בו כדי למצות את כל סעדי המשתמש בענין זה.
העלאת תוכן גולשים מהווה אישור והסכמה של המשתמש כי עריכת התוכן כאמור ו/או כל שינוי שלו על ידי החברה ו/או מי מטעמה, שלא יהיה בו כדי לפגוע פגיעה של ממש בכבודו של המשתמש, לא יהווה פגיעה בזכות מוסרית של המשתמש ו/או כל פגיעה אחרת בו.
25. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלב באתר פרסומות מסחריות ואחרות, אשר עשויות להתייחס, במישרין או בעקיפין, לתוכן גולשים, מבלי שתהא למשתמש שהעלה את תוכן הגולשים הרלוונטי כל טענה או תביעה בקשר לכך, לרבות בדבר קבלת תמורה כלשהי.

קניין רוחני

26. מלוא הזכויות באתר, במידע, בתכנים ובשירותים הקשורים באתר שייכים לחברה, למעט תכנים או שירותים מאת צדדים שלישיים, לגביהם יש לחברה זכויות שימוש. החברה היא בעלת מלוא הזכויות בפעילות האתר, לרבות מאפיינים גרפיים, מאגרי נתונים, פיתוחים, טקסטים, מתכונים, תמונות, צילומים, איורים, סרטוני וידאו, פורמטים, קודים וסימני מסחר של האתר ו/או אשר מופיעים בו.
27. המשתמש מתחייב המשתמש כי לא ישכפל, יצלם, יעתיק ו/או ידפיס כל מוצר ו/או פלט לעיל מתוך המידע ו/או התכנים או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא, וכן כי לא יסייע לאחרים לעשות כן. מודגש כי אין להשתמש במידע ו/או בתכנים שבאתר לצורך יצירת ו/או פרסום לקט, אוסף, תקציר או מאגרי מידע; וכן מתחייב שלא לבצע כל שינוי במידע, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של המידע או חלק ממנו, באינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת קיימת ו/או עתידית, וכן שלא להתיר לאחרים לעשות בו שימוש, שלא ליצור עבודות נגזרות, ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע ו/או בתכנים או בחלק מהם.
28. חל איסור להציג את המידע או התכנים מתוך האתר בדרך של מסגור (framing) ו/או בכל דרך או צורה אחרת שאינה קישור ישיר (לינק) לדף האינטרנט המקורי והשלם של אתר החברה.
29. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור או פרסום של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש, אסור – אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב.
30. במקרה ובפרסום כלשהו באתר לא ניתן קרדיט מתאים ליוצר אשר על פי תקנון זה ו/או על פי חוזה ו/או על פי הדין אמור להינתן ו/או ניתן קרדיט לא נכון ו/או לא מלא וכדומה – על המשתמש לפנות אל החברה ללא דיחוי מרגע שנודע לו על כך, כדי לאפשר את תיקון הקרדיט. הסעד הבלעדי, המלא והסופי למשתמש במקרה כאמור יהיה אך ורק מתן ו/או תיקון הקרדיט בפרסום, בתוך פרק זמן סביר.

תנאים נוספים

31. המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי כתובת/ות הדוא"ל שיימסרו לחברה ו/או לאתר על ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את החברה לצורך דיוור תכנים שונים אל המשתמש מאת האתר אליו נרשם המשתמש, לרבות הטבות והצעות שיווקיות ומסחריות מאת החברה. למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, כמפורט על גבי כל הודעת דיוור כאמור, ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה בקשר לקבלת דיוור כאמור.
32. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר. המשתמש מתחייב לקרוא את התקנון מעת לעת ולפעול על פיו.
33. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לפרסומים ו/או שימוש באתר, לרבות שירותים הניתנים בקשר עם האתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב שידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.
34. בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, וכחוזה נפרד בכתב, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של 6 (ששה) חודשים ממועד ביצוע הפרסום או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמש מתחייב שלא להפנות אל החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמש בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של החברה לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של החברה. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
35. המשתמש מסכים כי אין לפרש את הניסוחים בתקנון זה באופן מצמצם כנגד האתר ו/או החברה, וזאת לנוכח השינויים התכופים בתחום האינטרנט והסתמכות החברה על תקנון זה. כל זכות שלא הוקנתה במפורש למשתמש שמורה לחברה. אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי וב-ר אכיפה, שתוכנו הוא הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון.
36. כל ויתור, דחייה, ארכה או הקלה מצד החברה כלפי המשתמש לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת החברה ולא ייחשבו כויתור על זכויותיה על פי התקנון, למעט במקרה של ויתור מפורש ובכתב, המתייחס ספציפית להוראות התקנון.
37. החברה רשאית להעביר ו/או להסב את תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות בו ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי לכל תאגיד או כל גוף משפטי חוקי (לרבות חברה קשורה), על דרך של העברה, מכירה, מיזוג, פיצול ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש לכך.
38. השימוש באתר וביישומים כפוף ומותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי תנאי השימוש באתר ידועים לו וכי הוא מתחייב לפעול לפיהם.
39. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
40. הרכישה של מוצר או שירות מהאתר תתבצע בהתאם לתקני תשלום באמצעות כרטיסי אשראי, נתוני תעשיית האבטחה(PCI DSS), מדיניות אבטחת מידע והוראות פרוצדוראליות.
41. הגלישה והשימוש באתר וביישומיו הם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש לפי תקנון זה.