תקנון השתתפות בחידון רבע לשבע/עד חצות

כללי השתתפות בהצבעה לתחרות יושבים על הבר בין רבע לשבע ועד חצות.

 

1.    השתתפות בתחרות הינה בכפוף לעמידה בכל כללי התחרות שבתקנון זה.

 

2.    הגדרות:

"טופס ההצבעה" – טופס ההצבעה ל"תחרות יושבים על הבר בין רבע לשבע ועד חצות".

"משתתף" – גולש שנרשם לתחרות באופן תקין ומלא כנדרש בטופס ההרשמה המקוון, והשתתף בתחרות באופן חוקי ובהתאם לכל כללי התחרות המחייבים אותו.

"עורך התחרות" – מגזין "טיים אאוט" (ישראל) בע"מ, רח' קויפמן 6 תל-אביב.

"תקופת ההצבעה"- החל מיום רביעי ה- 3 במאי 2017, ועד מוצאי שבת ה- 13במאי בחצות.

 

כללי:

ב3 למאי תעלה חידת טריוויה למתחם התוכן של 'מדע על הבר' באתר טיים אאוט.

מתחילת התחרות ועד ה13 למאי מדי ערב יעלה  בשעות  רבע לשבע/ חצות (לסירוגין)  רמז לפתרון החידה בדף הפייסבוק של טיים אאוט ובמתחם התוכן 'מדע על הבר'. סה"כ יהיו כ- 8 רמזים.

10 הראשונים שיענו על החידה נכונה יזכו בפרסים.

 

3.      כל גולש יכול לענות על השאלה בטופס התחרות באתר טיים אאוט.

4.      משתתף ו/או זוכה בתחרות יוכל להיות רק משתתף שגילו 18+.

5.      כל משתתף, יתבקש להזין את פרטיו האישיים (שם פרטי, שם משפחה, מס' טלפון וכתובת דוא"ל), על מנת להשתתף בתחרות, וכן לאשר את קריאת התקנון. מובהר כי משתתף אשר לא ישלים את שלב הזנת הפרטים האישיים ו/או לא יצהיר כי קרא את התקנון, לא יוכל להשתתף בתחרות.

6.      מילוי פרטים חסרים ו/או לא נכונים, יפסול את הגולש מלהשתתף בפעילות..

7.      זכייה – 10 המשתתפים הראשונים אשר ענו נכונה על החידההשלימו את הזנת כל הפרטים הדרושים לשם השתתפות בתחרות יוגדרו כזוכים בפעילות

8.      הזוכים יזכו בשיריון מקום שמור באחד הברים (עד 4 מוזמנים לזכייה כולל הזוכה עצמו) ובנוסף יקבלו מתנה עד הביתמזוודת מוצרים של "רבע לשבע" ו"עד חצות".

9.      שריון המקום בבר מקנה שמירת מקום בלבד ואינו מקנה הטבות נוספות בתוך הבר.

10.  סמוך לאחר תוצאות התחרות (ב14 במאי) , נציגים מטעם עורכת התחרות ינסו ליצור קשר עם הזוכים לשם  אישור דבר זכייתם,  תיאום מסירת הפרס, ותיאוםהזמנתםלאחת ההרצאות שיבחרו.

11.  המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות ו/או מי מטעמה, לרבות ביחס להחלטות כאמור.

12.  במקרה שההצבעה הושגה בדרך של עבירה, זיוף, מרמה, מניפולציה או במעשה כלשהו שלא כדין ו/או שלא עפ"י הוראות התקנון ו/או לאחר הצגת מצגים לא נכונים ברישום לתחרות, תהיה עורכת התחרות רשאית לבטל את הצבעות המשתתף מבלי לגרוע מכל זכות או סעד אחרים הנתונים לה במקרה כזה.

13.  עורכת התחרות הינה האחראית הבלעדית להתנהלות התחרות וקבלת הפרסים. חברת שטראוס איננה מפעילה את המנגנון ואיננה אחראית לדבר.

14.  עורכת התחרות אחראית על יצירת קשר עם הזוכים ושליחת המתנה לכתובת שהוגדרה על ידי הזוכים. במידה והזוכה לא עונה במהלך 24 שעות מרגע זכייתו, הזכייה תוענק להבא בתור וכך הלאה.

15.  עורכת התחרות רשאית לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.

16.  עורכת התחרות רשאית לבטל או להפסיק את קיום התחרות, בכל עת, מחמת תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש ו/או מחמת סיבות או גורמים שאינם תלויים בה, אשר לא יאפשרו את קיום התחרות בהתאם לאמור בתקנון זה. למשתתף לא תהא כל טענה בקשר לכך.

17.  עורכת התחרות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש שבגינה תימנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בהצבעה.

18.  תקנון התחרות מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה כמובן לנשים ולגברים באופן זהה.

 

תקנון זה הינו חוזה ומטרתו להסדיר את תנאי ההשתתפות בתחרות " יושבים על הבר מרבע לשבע ועד חצות " (להלן: "התחרות"). התקנון ממצה אתזכויות הצדדים וחובותיהם בקשר להשתתפות בתחרות ועצם ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה מלאה לאמור בו.